ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 ސުންގަޑި 16 ޖޫން 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އައިސީޓީ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ
 ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން – ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް ހިންގާނެ ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް
 ސުންގަޑި 17 ޖޫން 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ
 ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «