ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 09 ފެބުރުވަރީ 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ އެޑްވަކަސީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން
 ސުންގަޑި 22 މާރިޗު 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 ސުންގަޑި 28 މާރިޗު 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

މިވަގުތު އެއްވެސް ކަމަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވޭ