ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މިވަގުތު ހުސްވަޒީފާއެއް ނެން
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ: ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ ކެމެރާހަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް
 ސުންގަޑި 16 އޯގަސްޓް 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


2018ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވު ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ވޮލަންޓިޔަރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
 ސުންގަޑި 02 އޮގަސްޓް 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓު ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 7/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އާރް.އެމް.ޑީ ޑިރެކްޓަރު - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 7/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮބްޒާވް ކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ވޮލަންޓިޔަރުން ބޭނުންވެއްޖެ2018
 ސުންގަޑި 18 ޖުލައި 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 7/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސެކްރެޓަރީ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 7/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓު އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ (ވަގުތީ) - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 7/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «