ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މިވަގުތު ހުސްވަޒީފާއެއް ނެން
އެހެނިހެން އިޢުލާން

ޓީއޯއާރު - ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންޓު
 ސުންގަޑި 23 އޭޕްރިލް 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 4/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «