ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

މިވަގުތު ހުސްވަޒީފާއެއް ނެން
އެހެނިހެން އިޢުލާން

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓު - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 29 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓު - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 29 ފެބުރުވަރީ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «