ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް އައިސީޓީ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ – ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް
 ސުންގަޑި 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 31 އޮގަސްޓް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «