ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ޑިރެކްޓަރ - އާރް.އެމް.ޑީ
 ސުންގަޑި 28 ފެބުރުވަރީ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 28 ފެބުރުވަރީ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 28 ފެބުރުވަރީ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 28 ފެބުރުވަރީ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 28 ފެބުރުވަރީ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސެކްރެޓަރީ
 ސުންގަޑި 28 ފެބުރުވަރީ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

މިވަގުތު އެއްވެސް ކަމަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވޭ