ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ޑިރެކްޓަރ - އެން.ޕީ.އެމް
 ސުންގަޑި 9 ޖުލައި 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 18 ޖޫން 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


މީޑިއާ އޮފިސާރ
 ސުންގަޑި 18 ޖޫން 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ރިސެޕްޝަނިސްޓް
 ސުންގަޑި 9 ޖުލައި 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

މިވަގުތު އެއްވެސް ކަމަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވޭ