ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 09 ފެބުރުވަރީ 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ އެޑްވަކަސީ އޮފިސަރގެ މަގާމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން
 ސުންގަޑި 22 މާރިޗު 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް
 ސުންގަޑި 10 މެއި 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 25 އެޕްރީލް 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 25 އެޕްރީލް 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސެކްރެޓަރީ
 ސުންގަޑި 25 އެޕްރީލް 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 25 އެޕްރީލް 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އެންޓި-ޓޯޗަރ ސެކްޝަން)
 ސުންގަޑި 25 އެޕްރީލް 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރ – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 25 އެޕްރީލް 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 09 ފެބުރުވަރީ 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އެޑްވަކަސީ އޮފިސަރ – ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 09 ފެބުރުވަރީ 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

މިވަގުތު އެއްވެސް ކަމަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވޭ