ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ - ވަގުތީ
 ސުންގަޑި 20 މޭ 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އެނިއުމެރޭޓަރުން ބޭނުންވެއްޖެ
 ސުންގަޑި 6/25/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 6/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 6/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެޑްވޮކަސީ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 6/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 4/30/2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «