ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 11 ފެބުރުވަރީ 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 11 ފެބުރުވަރީ 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އެނިއުމެރޭޓަރުން ބޭނުންވެއްޖެ
 ސުންގަޑި 05 ޑިސެންބަރު 2018
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «