ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާން



ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ (އެންޓި-ޓޯޗަރ ސެކްޝަން)
 ސުންގަޑި  29 އެޕްރީލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި  29 އެޕްރީލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި  29 އެޕްރީލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 30 އެޕްރީލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ލީގަލް އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 30 އެޕްރީލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ – ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ސުންގަޑި 30 އެޕްރީލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «




އެހެނިހެން އިޢުލާން

ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރިލް 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «