ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ބަޖެޓް އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 04 ޖެނުއަރީ 2017
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

މިވަގުތު އެއްވެސް ކަމަކަށް އިޢުލާން ކޮށްފައެއް ނުވޭ