ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 2019 ޑިސެންބަރު 2
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 2019 ޑިސެންބަރު 2
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ކޮމިޝަންގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ
 ސުންގަޑި 28 ޖަނަވަރީ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - މިކޮމިޝަނަށް އިކްއިޕްމެންޓްސް ގަތުމާބެހޭ
 ސުންގަޑި 28 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ކޮމިޝަންގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާބެހޭ
 ސުންގަޑި 30 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އަންދާސީ ހިސާބު ހޯދުން - ކޮމިޝަންގެ މައި އިދާރާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމާބެހޭ
 ސުންގަޑި 31 އޮކްޓޫބަރު 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ، އެން.ޕީ.އެމް - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް ނަތީޖާ ޝީޓް
 ސުންގަޑި 31 އޮކްޓޯބަރ 2019
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «