Human Rights Commission of the Maldives

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 23 އޮކްޓޫބަރ 2016
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް - ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
 ސުންގަޑި 31 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


މީޑިޔާ އޮފިސަރ - ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
 ސުންގަޑި 31 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ – ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ސުންގަޑި 31 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން
 ސުންގަޑި 10 ނޮވެންބަރު 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން
 ސުންގަޑި - -
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «