ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 04-10-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ކާޑެއް އިފްތިތާޙްކޮށްފިއެވެ. 'ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަޢުލޫމާތުކާޑު'ގެ ނަމުގައި އިފްތިތާޙް ކުރި މި ކާޑުގެ މަޤްޞަދަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް


Published on 18-10-2018

މިމަހުގެ 17 އަދި 18ގައި ތުރުކީގެ އިސްތަމްބުލްގައި ކުރިޔަށްދާ ސެމިނާ "އިސްލާމްއޮފޯބިއާ: އަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވަޔޮލޭޝަން އެންޑް އަ ކޮންޓެންޕޮރަރީ މެނިފެސްޓޭޝަން އޮފް ރޭސިޒަމް" ގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.


Published on 08-10-2018

23 ސެޕްޓެމްބަރު 2018 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން އޮބްޒާވްކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.