ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 05-08-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންއިން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އެންޓި-ޓޯޗަރ ރިޕޯޓު ޝާއިއުކޮށް، ޢާންމުކޮށްފިއެވެ. މި ރިޕޯޓަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2013 (އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު)ގެ 37 މާއްދާގެ (ށ)އިން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ޢާންމުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓއެކެވެ.


Published on 06-08-2018

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ބިލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު 2018 އޮގަސްޓު 6 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.


Published on 05-08-2018

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި މީހުން ބަލަހައްޓާ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށްފަހު އެތަންތަނުގައި އިސްލާހުކުރުމަށް ހުރިކަންކަމަށް މި ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުހިންމު ހުށަހެޅުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެލިމީއާއެކު 18 ޖުލައި 2018 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި