ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 26-05-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2019 އެޕްރީލް 29 އަދި 30 ގައި ކުރި މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު


Published on 11-06-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން މާލެ ޖަލަށް 2019 އެޕްރީލް 24 އަދި 25 ގައި ކުރި ފޮލޯ-އަޕް ޒިޔާރަތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަވަސް ކަރުދާސް 2019 ޖޫން 3 ވަނަ ދުވަހު މާލެ ޖަލާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއާ ޙިއްޞާކޮށްފިއެވެ.


Published on 29-05-2019

ކޮމިޝަން ފޮރ ޕްރިޒަންސް އޯޑިޓްއިން ތައްޔާރުކޮށް، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްއިން ޢާންމުކޮށްފައިވާ 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 2019' އަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/6 (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އިން މި ކޮމިޝަނަށް މަތިކޮށްފައިވާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް 2019 މޭ 21 ގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، މި ސެންޓަރުގައި ހުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ