ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 07-04-2018

ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް 7 އެޕްރީލަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ. މި ފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތެއްގައި ހުރުމަށް ދެވޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް..


Published on 17-04-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން މ. މުލީގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 17 އޭޕްރިލް 2018 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު


Published on 11-04-2018

މިމަހުގެ 9 އިން 11 އަށް ނޭޕާލްގެ ކަތަމަންޑޫގައި ބޭއްވުނު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ކޮންފަރެންސްގައި އެޗް.އާރ.ސީ.އެމްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް އަދި ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން ތ. ވޭމަންޑޫގައި ހުންނަ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް 27 މާރިޗު 2018 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި ތަހުޤީގަށް ބަންދުކުރެވޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާއިރު އެމީހުންނާއި މެދު