ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 10-12-2018

މިމަހުގެ 6 އިން 8 އަށް ތުރުކީގެ އިސްތަމްބުލްގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހާސިންތާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.


Published on 18-12-2018

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި "އިންޓަނޭޝަނަލް މައިގްރެންޓްސް ޑޭ" ގެ ނަމުގައި ޚާއްސަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މަގުސަދަކީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ގައުމުތަކުގެ ތަރައްގީގައި އަދާކުރާ ހިއްސާގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތައް..


Published on 10-12-2018

އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައި އޮތް މިންވަރު ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތު ރަގަޅުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ ދިރާސާއެއް މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 10 އިން 12 އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެހައި މަޚްލޫޤުންގެ ތެރެއިން އިންސާނުންގެ ދަރަޖަ މަތިވެރި ކުރެއްވި، އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް މުޅި އިންސާނީ އުންމަތަށް އެންގެވި، މާތް ﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރައްވައި އެ ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމުގެ އެންމެ ރިވެތި މިސާލު ދެއްކެވި، މުޅި ..