ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 15-10-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ކޮމިޝަނުގެ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީހަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މިދަތުރުގައި ވަޑައިގަތީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު އީނާސް، ނާއިބު ރައީސް އަޙްމަދު ޒާހިދް އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަޚްމަދު އަމީންއެވެ.


Published on 18-10-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މ


Published on 18-10-2017

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ އައްޑޫ ސިޓީ ގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދެފަރާތް ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.