ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 02-08-2017

ދިރިހުރުމުގެ ހައްޤާއި، ތިމާގެ ހަށިގަނޑާއި ނަފްސު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހައްޤަކީ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 21 ވަނަ މާއްދާއާއި އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަރާރުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ ހައްޤަކަށް ވީހިނދު، މިހާރަކަށް އައިސް އިންސާނީކަރާމާތަށާއި ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤައް އުނިކަން ލިބޭފަދަ ޢަމަލުތައް އިތުރުވަމުންދާތީ ކޮމިޝަނުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމުގެ ގޮތުން 1 އޯގަސްޓް 2017 ގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއެކު ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ.


Published on 10-08-2017

މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގަމުންދާ މާރާމާރީއާއި ގޭންގު ކުށްތައް ހުއްޓުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަގައިގެން ކަމާގުޅުންހުރި މުޢައްސަސާތަކާއެކު ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.


Published on 08-08-2017

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރާނެކަމުގެ އިޤްރާރެއްގައި މިއަދު 4 ކުންފުޏަކުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި ހަތަރު ކުންފުންޏަކީ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް، އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ އަދި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ އިސްލާމީ އަދި ދިމިޤްރާތީ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައިއޮތް މުޖުތަމަޢުއެއްގައި އެ ނިޒާމު ދެމެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީއިން މަތިކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޭހަވެދާނެފަދަ ގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތު ފެތުރި، އޭގެ ސަބަބުން އާންމު މަސްލަހަތު ގެއްލި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާނެފަދަގޮތަކަށް ކަންކަން ހިނގުމަށް މެދުވެރިވަމުންދިއުމަކީ މި ކޮމިޝަނުން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ.