ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 04-02-2019

ރ. މަޑުއްވަރީގައި އާންމުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާ ކައިރިން ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކުރާތީ އާންމުންގެ ސިއްޙަތަށް ގެއްލުންވާކަމަށް ބުނެ 7 ޖަނަވަރީ 2016 ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާއެކު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން


Published on 05-02-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް)އިން ކ. ތިލަފުށީގައި ހުންނަ ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒަށް 2019 ފެބުރުވަރީ 5 ގައި ވަނީ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ތިލަފުށި އަހުލުވެރި މަރުކަޒުގައި ތިބޭ ޤައިދީންނާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭގޮތާއި


Published on 05-02-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު (6/2006) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާ (ހ) އަދި (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުއްޓާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިހުމާލުން ނުވަތަ އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާފައިވާ ނުވަތަ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީ.އެސް.އެމް) އާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން 24 ޖަނަވަރީ 2019 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި..