ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 03-04-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ވިހެއުމާއިގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތު 2019 އެޕްރީލް 2 ގައި އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން އަނބިމީހާ ވިހެއުމާގުޅިގެން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، ދަރިފުޅު އުފަންވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދަރިފުޅަށް 7 މަސް ދުވަސް ވުމާ ދެމެދު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން ..


Published on 07-04-2019

2019 އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބަކީ، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކާއި، ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް


Published on 05-04-2019

2019 އޭޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިޚާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމުގެގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން އިންތިޚާބު އޮބްޒާވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު (6/2006) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަސްއޫލިއްތު އަދާކުރުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުން ދަނީ ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބައިތިއްބާފައިވާ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރަވޭތޯއާއި އެތަންތަނުގެ ޢާންމު ޙާލަތު ބަލަމުންނެވެ.