ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 05-02-2020

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. ހިންމަފުށީގައި ޤާއިމްކުރަމުންދާ ނޭޝަނަލް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް 2020 ފެބުރުވަރީ 5 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފިއެވެ.


Published on 09-03-2020

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިވަގުތު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 (ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް) ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހުން ރާއްޖެއިން ފެންނަމުންދާތީ، މި ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އިސްކޮށް، އަނެކާއަށް އަޅާލައި އެއްބައިވަންތަކަން އިސްކޮށް، ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ދެއްވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އެންމެހާ


Published on 12-02-2020

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދަމަހައްޓާއި ކުރިއެރުވުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މައްސަކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީ.އެން.އާރ)އާއެކު 12 ފެބުރުވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮތުން ހިޖުރަވެރިންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި އަމިއްލަ ޤައުމު ދޫކޮށް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްއުޅޭ މީހުނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެގޮންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރުމާއި، ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.