Human Rights Commission of the Maldives

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ :
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު އޮތްމިންވަރު ދެނެގަތުންމެޓީރިއަލްސް

މަޢުލޫމާތު ފޯމު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާއިބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުއަތްމަތީފޮތްލީފްލެޓްވީޑިއޯ

ލިޔުމުންދޭ ބަޔާން

މަޢުލޫމާތު

ހަރަކާތްތައް

އިފްތިތާހް ކުރުމުގެ ހަފްލާ

އިންކުއަރީ ފެށުމުގެކުރިންކުރާ ޒިޔާރަތްތައް

ކުރިއަށްހުރި ހަރަކާތްތައް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދީ، އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށައިފައިވާ "ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސަސް ޓު އެޑިޔުކޭޝަން ފޮ ޗިލްޑރަން ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް" ގެ އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތަކުގެ ކުރިއަށް ރޭވިފައި ހުރި އަޑުއެހުންތަކުގެ ތަފްސީލް:

ހއ އަދި ހދ އަތޮޅު

18 އޯގަސްޓް 2013- ހއ ދިއްދޫ

20 އޯގަސްޓް 2013- ހއ އިހަވަންދޫ

22 އޯގަސްޓް 2013 ހދ ވައިކަރަދޫ

24 އޯގަސްޓް 2013 ހދ ކުޅުދުއްފުށި

ހަރަކާތާއި ގުޅޭ ޙަބަރު

ތާރީޚްސުރުހީ
01-07-2013ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި
31-01-2013ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކޮށްފި
20-01-2013ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ފަށާފައިވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ މާލޭގެ ސެޝަންތައް ފަށައިފި
22-11-2012ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ
21-11-2012ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ލިބިގެންވާ އުނގެނުމުގެ ޙައްޤާއި ގުޅޭގޮތުން އެޗްއާރސީއެމް އިން ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީއެއް ފަށައިފި
ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފޭސްބުކް ޕޭޖް

ނުކުޅުދުންތެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރައްވާ