Human Rights Commission of the Maldives

ކޮމިޝަން މެންބަރުން


އާމިނަތު އީނާސް
ރައީސާ
(17 އޮގަސްޓު 2015 އިން ފެށިގެން)
އީމެއިލް: aminath.eenas@hrcm.org.mv

ތަޢުލީމް
މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ކްރިމިނޮލޮޖީ – ކްރައިމް، ލޯ އެންޑް ސޮސައިޓީ، ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މެންޗެސްޓަރ، މެންޗެއްސްޓަރ، އިންގްލެންޑް
ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ސޯޝަލް ވަރކް – ކަރޓިން ޔުނިވަރސިޓީ، ޕަރތު، އޮސްޓްރޭލިއާ

ތަޖްރިބާ
ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ – ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
ޔުނިސެފް ކޮންސަލްޓަންޓް – އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ – ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
ޑިރެކްޓަރ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ
ކައުންސެލަރ – މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ


މުހަޢްމަދު ޒާހިދު
ނައިބު ރައީސް
(15 ޖޫން 2017)
އީމެއިލް: zahid@hrcm.org.mv

ސޯޝަލް މޮބިލައިޒޭޝަން އަދި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދުމަށް ބާރުއަޅާ އެ ކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެޑްވަކޭޓްކުރުމާއި އަމަލީ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާފައިވެއެވެ.
ޔޫ އެން ޑީ ޕީ އަދި ޔޫ އެން އޯ ޕީ އެސް ގެ ތަފާތު ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ސައުތު އޭޝިއާ އެލިވިއޭޝަން ޕްރޮގްރާމް އަދި އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެޓޯލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މޮޑެލް ގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ފުރުއްވާފައިވެއެވެ.


މޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު
ކޮމިޝަނަރ
(27 އޯގަސްޓް 2015 އިން ފެށިގެން)
އީމެއިލް: moosa.ali@hrcm.org.mv

ތަޢުލީމް
މާސްޓާރ އޮފް އާރޓްސް އިން ކޮމްޕެރެޓިވް ރިލިޖަންސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ، އިސްލާމްއާބާދު، ޕާކިސްތާން
ބެޗެލަރ އޮފް އާރޓްސް (އޮނަރސް) އިން ކޮމްޕެރެޓިވް ރިލިޖަންސް، އިންޓަރނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ، އިސްލާމްއާބާދު، ޕާކިސްތާން

ތަޖްރިބާ
ޖޫރީ އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ މެމްބަރ ކަން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ޑިރެކްޓަރ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ (2010 އިން 2015 އަށް)
ޑިރެކްޓަރ ( އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް) ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ (2008 އިން 2010 އަށް)
ޑިރެކްޓަރ (ޕްރޮޖެކްޓްސް) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ( 2006 އިން 2007 އަށް)
އަތޮޅުވެރިކަން (2003 އިން 2005)


ނައިވީން އަބްދުﷲ
ކޮމިޝަނަރ
(13 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 އިން ފެށިގެން)
އީމެއިލް: naiween@hrcm.org.mv

ތަޢުލީމް
މާސްޓާރސް އޮފް ސައިންސް އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ބިޒްނަސް
ބެޗްލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޕޮލިޓިކަލް ސައިންސް އެންޑް ހިސްޓްރީ

ތަޖްރިބާ
ހެޑް އޮފް އިކޮނޮމިކްސް ޑިޕާރޓްމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ކޮލިފައިޑް ލީޑިންގ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ލެކްޗަރަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.


އައިޝަތު އަފްރީން މުހަޢްމަދު
ކޮމިޝަނަރ
(17 އޯގަސްޓް 2015 އިން ފެށިގެން)
އީމެއިލް: aishath.afreen@hrcm.org.mv

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގައި އިންވެސްޓިގޭޝަންސް އޮފިސަރ އަކަށް އަދި ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.
ސިއްޚީ، ތަޢުލީމީ އަދި ގޯތިގެދޮރުގެ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ބައްލަވާފައިވެއެވެ.
އަދި ދަޢުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބައިތިއްބާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތައް ބަލާފައިވެއެވެ.


ކުރީގެ ކޮމިޝަން މެންބަރުން

ކޮމިޝަން މެންބަރުން 2010 - 2015
ކޮމިޝަން މެންބަރުން 2006 - 2010
ކޮމިޝަން މެންބަރުން 2002 - 2006