Human Rights Commission of the Maldives

މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ


ކޮމިޝަން މެމްބަރުން

އީމެއިލް އެޑްރެސްފޯން ނަމްބަރވަޒީފާނަން
info@hrcm.org.mv3003113މެމްބަރއަހްމަދް އަދްހަމް އަބްދުﷲ
info@hrcm.org.mv3003112މެމްބަރމޫމިނާ ވަހީދު
info@hrcm.org.mv3003114މެމްބަރ އާމިނަތު ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު


ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

    
sg@hrcm.org.mv3003102ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް

ކޯޕަރޭޓު އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓް

    
info@hrcm.org.mv3003141ޑިރެކްޓަރހައްވާ ހަސީނާ
info@hrcm.org.mv3003168ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރއައިމިނަތު ނާޝިދާ
info@hrcm.org.mv3003149ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއައިޝަތު ނުހާ
info@hrcm.org.mv3003143ޕުލޭނިން އޮފިސަރއަސްފާއު ހަސަން
info@hrcm.org.mv3003142ބަޖެޓް އޮފިސަރސާލީ ރަމީޒު
info@hrcm.org.mv3003173އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރރުގިއްޔާ ނުބުލާ ނާފިއު
info@hrcm.org.mv3003153އެސިސްޓެންޓް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރހުސެއިން ހަބީބު
info@hrcm.org.mv3003158އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޝަހީމާ ހަމީޒު
info@hrcm.org.mv3003152ސެކްރެޓަރީފާތިމަތު ޒާހިޔާ
info@hrcm.org.mv3003157ސެކްރެޓަރީ އިހުސާން ރަޝީދު
info@hrcm.org.mv3003100ރިސެޕްޝަނިސްޓްމުހައްމަދު އަޝްރަފު
info@hrcm.org.mv މެސެންޖަރއަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ރަހުމާން
info@hrcm.org.mv މަސައްކަތުމަރިޔަމް މާޖިދާ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
info@hrcm.org.mv3003118ޑިރެކްޓަރފާތިމަތު ނިލްފާ
info@hrcm.org.mv3003156ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަމީރާ ނައީމް
info@hrcm.org.mv3003174އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާމިނަތު އިފްޝާ އާމިރު
info@hrcm.org.mv3003169އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާދަމް ފަޒީލް
info@hrcm.org.mv3003166އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރހަމިއްޔާ ލަތީފު
info@hrcm.org.mv3003155އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރރިޒްމީން ލަތީފު
info@hrcm.org.mv3003138އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރލަޔާލް ޒާހިދު
info@hrcm.org.mv3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ޝިމްނާ
info@hrcm.org.mv3003123އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު ޒައިމާ
info@hrcm.org.mv3003119އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރމަރިޔަމް ސައީދު
info@hrcm.org.mv3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު މަޤުސޫމް
info@hrcm.org.mv3003171އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމުހައްމަދު ޖާބިރު
info@hrcm.org.mv3003109ސެކްރެޓަރީމަރިޔަމް ޝަހާމާ


ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

    
info@hrcm.org.mv3003191ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރނަޖުމާ ޢަބްދުﷲ
info@hrcm.org.mv3003116މީޑިއަރ އޮފިސަރފަޒުލާ އަހުމަދު ޝަހީމު
info@hrcm.org.mv3003199ޕީއާރު އޮފިސަރހައްވާ ވަޖުދާ
info@hrcm.org.mv3003167އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު ފާތިމަތު ސާދުނާ ހަސަން
info@hrcm.org.mv3003130އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު އަހުމަދު މިފުޒާލް


އެޑްވަކަސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
info@hrcm.org.mv3003120ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ
info@hrcm.org.mv3003163ސީނިއަރ އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރމޫސާ އިލްހާމު
info@hrcm.org.mv3003162ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރޙަދީޖާ ލިމްޔާ
info@hrcm.org.mv3003121އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރމުހައްމަދު ޒަޔާން
info@hrcm.org.mv3003128އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު މުހައްމަދު
info@hrcm.org.mv3003176އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު އަމީޒް
info@hrcm.org.mv3003129އެސިސްޓެންޓް އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރޙުސައިން ޖަމީލް
info@hrcm.org.mv3003117އެސިސްޓެންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު އަހުމަދު


ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

    
info@hrcm.org.mv3003175ޑިރެކްޓަރއާމިނަތު ޝަރީފް
info@hrcm.org.mv3003180 އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމުނާ އަބްދުﷲ
info@hrcm.org.mv3003139އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް އާދަމް
info@hrcm.org.mv3003126އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރއިބްރާހިމް ސުޢޫދު
info@hrcm.org.mv3003137އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝިފުޒާ އަބުދުﷲ
info@hrcm.org.mv3003136އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝުރުފާ ޙުސައިން


ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
info@hrcm.org.mv3003101ޑިރެކްޓަރ 
info@hrcm.org.mv3003107ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރ 
info@hrcm.org.mv3003104ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަހުމަދު ޔަމާނީ
info@hrcm.org.mv3003151މޮނިޓަރިން އޮފިސަރސާޖިދާ މަޖުދީ
info@hrcm.org.mv3003132ރިސަރޗު އޮފިސަރފާތިމަތު ހުސައިން
info@hrcm.org.mv3003134ރިސަރޗު އޮފިސަރއައިޝަތު މައުރިފާ މުހައްމަދު
info@hrcm.org.mv3003133މޮނިޓަރިން އޮފިސަރޒީނަތު މުހައްމަދު


ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
info@hrcm.org.mv3003145ޑިރެކްޓަރމަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
info@hrcm.org.mv3003103ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރމަރިޔަމް ނީލާ
info@hrcm.org.mv3003131 ޕޮލިސީ އޮފިސަރއައިޝަތު ނަޖުފާ ހަމީދު
info@hrcm.org.mv3003164ލީގަލް އޮފިސަރފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްހާބު
info@hrcm.org.mv3003125 ޕޮލިސީ އޮފިސަރއައިޝަތު ނަސީރާ
info@hrcm.org.mv3003106ލީގަލް އޮފިސަރޝިޒާ ލަޠީފް
info@hrcm.org.mv3003146އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރޝާން ޞާލިހް މުޙައްމަދު
info@hrcm.org.mv3003178އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރޒިދުނާ މުހައްމަދު


ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

    
info@hrcm.org.mv6880886ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
info@hrcm.org.mv6880886ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަބްދުﷲ އަބްދުލް މުހުސިން
info@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއާމިނަތު ރީނާ
info@hrcm.org.mv6880886ސެކްރެޓަރީސުނީ ނަސްރުﷲ ހަމީދު
info@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓަންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ސާއިދާ
info@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރޢާއިޝަތު ސަނީލާ
 6880886މަސައްކަތުއިބުރާހިމް ޝިހާބު


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް