ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ


ކޮމިޝަން މެމްބަރުން

އީމެއިލް އެޑްރެސްފޯން ނަމްބަރވަޒީފާނަން
aminath.eenas@hrcm.org.mv 3003111ރައީސްއައިމިނަތު އީނާސް
zahid@hrcm.org.mv3003115ނާއިބް ރައީސްމުހައްމަދު ޒާހިދު
moosa.ali@hrcm.org.mv3003112މެމްބަރ މޫސާ އަލީ ކަލޭފާން
naiween@hrcm.org.mv3003114މެމްބަރނައިވީން އަބްދުﷲ
aishath.afreen@hrcm.org.mv 3003113މެމްބަރއާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު


ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

    
sg@hrcm.org.mv3003102ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް

ކޯޕަރޭޓު އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓް

    
haseena@hrcm.org.mv 3003141ޑިރެކްޓަރހައްވާ ހަސީނާ
aminath.nashida@hrcm.org.mv 3003168ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރއައިމިނަތު ނާޝިދާ
asfau@hrcm.org.mv 3003143ޕުލޭނިން އޮފިސަރއަސްފާއު ހަސަން
saaly.rameez@hrcm.org.mv3003142ބަޖެޓް އޮފިސަރސާލީ ރަމީޒު
nubla@hrcm.org.mv3003173އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރރުގިއްޔާ ނުބުލާ ނާފިއު
habeeb@hrcm.org.mv3003153އެސިސްޓެންޓް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރހުސެއިން ހަބީބު
shaheema@hrcm.org.mv3003158އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޝަހީމާ ހަމީޒު
aishath.nuha@hrcm.org.mv3003122ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ނުހާ
fathimath.zahiya@hrcm.org.mv 3003152ސެކްރެޓަރީފާތިމަތު ޒާހިޔާ
ihsan.rasheed@hrcm.org.mv3003157ސެކްރެޓަރީ އިހުސާން ރަޝީދު
ashraf@hrcm.org.mv3003100ރިސެޕްޝަނިސްޓްމުހައްމަދު އަޝްރަފު
hameed@hrcm.org.mv މެސެންޖަރއަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ރަހުމާން
majida@hrcm.org.mv މަސައްކަތުމަރިޔަމް މާޖިދާ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
nilfa@hrcm.org.mv3003118ޑިރެކްޓަރފާތިމަތު ނިލްފާ
ameera.naeem@hrcm.org.mv3003156ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަމީރާ ނައީމް
ifsha@hrcm.org.mv3003174އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާމިނަތު އިފްޝާ އާމިރު
adam.fazeel@hrcm.org.mv3003169އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާދަމް ފަޒީލް
hamiyya@hrcm.org.mv3003166އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރހަމިއްޔާ ލަތީފު
adam.naeem@hrcm.org.mv3003160ހިއުމަން ރައިޓުސް އޮފިސަރއާދަމް ނައީމް
rizmeen.latheef@hrcm.org.mv3003155އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރރިޒްމީން ލަތީފު
layal@hrcm.org.mv3003138އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރލަޔާލް ޒާހިދު
mariyam.shimna@hrcm.org.mv3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ޝިމްނާ
fathimath.zaeema@hrcm.org.mv3003123އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު ޒައިމާ
mariyam.saeed@hrcm.org.mv3003119އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރމަރިޔަމް ސައީދު
magsoom@hrcm.org.mv3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު މަޤުސޫމް
mohamed.jabir@hrcm.org.mv3003171އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމުހައްމަދު ޖާބިރު
shahama@hrcm.org.mv 3003109ސެކްރެޓަރީމަރިޔަމް ޝަހާމާ


ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

    
najma.abdulla@hrcm.org.mv3003191ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރނަޖުމާ ޢަބްދުﷲ
fazla@hrcm.org.mv3003116މީޑިއަރ އޮފިސަރފަޒުލާ އަހުމަދު ޝަހީމު
wajdha@hrcm.org.mv3003199ޕީއާރު އޮފިސަރހައްވާ ވަޖުދާ
sadhna@hrcm.org.mv3003167އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު ފާތިމަތު ސާދުނާ ހަސަން
ahmed.mifzal@hrcm.org.mv3003130އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު އަހުމަދު މިފުޒާލް


އެޑްވަކަސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
shifana@hrcm.org.mv3003120ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ
ilham@hrcm.org.mv3003163ސީނިއަރ އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރމޫސާ އިލްހާމު
limya@hrcm.org.mv3003162ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރޙަދީޖާ ލިމްޔާ
mohamed.zayan@hrcm.org.mv3003121އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރމުހައްމަދު ޒަޔާން
ahmed@hrcm.org.mv3003128އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު މުހައްމަދު
ameez@hrcm.org.mv3003176އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު އަމީޒް
hussain.jameel@hrcm.org.mv3003129އެސިސްޓެންޓް އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރޙުސައިން ޖަމީލް
fathimath.ahmed@hrcm.org.mv3003117އެސިސްޓެންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު އަހުމަދު


ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

    
aminath.shareef@hrcm.org.mv3003175ޑިރެކްޓަރއާމިނަތު ޝަރީފް
muna@hrcm.org.mv3003180 އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމުނާ އަބްދުﷲ
mariyam.adam@hrcm.org.mv3003139އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް އާދަމް
ibrahim.suood@hrcm.org.mv3003126އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރއިބްރާހިމް ސުޢޫދު
shifza@hrcm.org.mv3003137އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝިފުޒާ އަބުދުﷲ
shurfa@hrcm.org.mv3003136އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝުރުފާ ޙުސައިން


ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
shifaath@hrcm.org.mv 3003101ޑިރެކްޓަރއައިމިނަތު ޝީފާތު އަބްދުލް ރައްޒާގު
abdul.muhsin@hrcm.org.mv3003104ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރއަބުދުލް މުހުސިން ހުސައިން
yamaany@hrcm.org.mv3003107ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަހުމަދު ޔަމާނީ
saajidha@hrcm.org.mv3003151މޮނިޓަރިން އޮފިސަރސާޖިދާ މަޖުދީ
fathimath.hussain@hrcm.org.mv3003132ރިސަރޗު އޮފިސަރފާތިމަތު ހުސައިން
maurifa@hrcm.org.mv3003134ރިސަރޗު އޮފިސަރއައިޝަތު މައުރިފާ މުހައްމަދު
zeenath@hrcm.org.mv3003133މޮނިޓަރިން އޮފިސަރޒީނަތު މުހައްމަދު


ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
shamma@hrcm.org.mv3003145ޑިރެކްޓަރމަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
neela@hrcm.org.mv3003103ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރމަރިޔަމް ނީލާ
najfa@hrcm.org.mv3003131 ޕޮލިސީ އޮފިސަރއައިޝަތު ނަޖުފާ ހަމީދު
naffa@hrcm.org.mv3003164ލީގަލް އޮފިސަރފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްހާބު
naseera@hrcm.org.mv3003125 ޕޮލިސީ އޮފިސަރއައިޝަތު ނަސީރާ
sheeza.latheef@hrcm.org.mv3003106ލީގަލް އޮފިސަރޝިޒާ ލަޠީފް
shaan@hrcm.org.mv3003146އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރޝާން ޞާލިހް މުޙައްމަދު
zidna.mohamed@hrcm.org.mv3003178އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރޒިދުނާ މުހައްމަދު


ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

    
ismail.safhath@hrcm.org.mv6880886ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
muhsin@hrcm.org.mv6880886ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަބްދުﷲ އަބްދުލް މުހުސިން
aminath.reena@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއާމިނަތު ރީނާ
suny.nasrulla@hrcm.org.mv6880886ސެކްރެޓަރީސުނީ ނަސްރުﷲ ހަމީދު
saaidha@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓަންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ސާއިދާ
aishath.saneela@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރޢާއިޝަތު ސަނީލާ
 6880886މަސައްކަތުއިބުރާހިމް ޝިހާބު