ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ


ކޮމިޝަން މެމްބަރުން

އީމެއިލް އެޑްރެސްފޯން ނަމްބަރވަޒީފާނަން
aminath.eenas@hrcm.org.mv 3003111ރައީސްއައިމިނަތު އީނާސް
zahid@hrcm.org.mv3003115ނާއިބް ރައީސްމުހައްމަދު ޒާހިދު
moosa.ali@hrcm.org.mv3003112މެމްބަރ މޫސާ އަލީ ކަލޭފާން
naiween@hrcm.org.mv3003114މެމްބަރނައިވީން އަބްދުﷲ
aishath.afreen@hrcm.org.mv 3003113މެމްބަރއާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު


ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

    
ameen@hrcm.org.mv3003101ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހުމަދު އަމީން

ކޯޕަރޭޓު އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓް

    
haseena@hrcm.org.mv 3003141ޑިރެކްޓަރހައްވާ ހަސީނާ
aminath.nashida@hrcm.org.mv 3003168ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރއައިމިނަތު ނާޝިދާ
athaau@hrcm.org.mv3003105އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު އަތާއު
asfau@hrcm.org.mv 3003143ޕުލޭނިން އޮފިސަރއަސްފާއު ހަސަން
saaly.rameez@hrcm.org.mv3003142ބަޖެޓް އޮފިސަރސާލީ ރަމީޒު
nubla@hrcm.org.mv3003173އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރރުގިއްޔާ ނުބުލާ ނާފިއު
habeeb@hrcm.org.mv3003153އެސިސްޓެންޓް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރހުސެއިން ހަބީބު
shaheema@hrcm.org.mv3003158އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޝަހީމާ ހަމީޒު
shiham@hrcm.org.mv އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފިސަރ ޝިހާމު އަބުދުލް އަޒީޒު އާދަމު
fathimath.zahiya@hrcm.org.mv 3003152ސެކްރެޓަރީފާތިމަތު ޒާހިޔާ
aishath.nuha@hrcm.org.mv3003122ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ނުހާ
ashraf@hrcm.org.mv3003100ރިސެޕްޝަނިސްޓްމުހައްމަދު އަޝްރަފު
hameed@hrcm.org.mv މެސެންޖަރއަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ރަހުމާން
majida@hrcm.org.mv މަސައްކަތުމަރިޔަމް މާޖިދާ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
nilfa@hrcm.org.mv3003118ޑިރެކްޓަރފާތިމަތު ނިލްފާ
inayath@hrcm.org.mv3003161ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއިނާޔަތު ސައީދު
ameera.naeem@hrcm.org.mv3003156ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަމީރާ ނައީމް
adam.fazeel@hrcm.org.mv3003169އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާދަމް ފަޒީލް
hamiyya@hrcm.org.mv3003166އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރހަމިއްޔާ ލަތީފު
adam.naeem@hrcm.org.mv3003160ހިއުމަން ރައިޓުސް އޮފިސަރއާދަމް ނައީމް
rizmeen.latheef@hrcm.org.mv3003155އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރރިޒްމީން ލަތީފު
khuwailath@hrcm.org.mv3003147އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރޙުވެއިލަތު ހަސަން
layal@hrcm.org.mv3003138އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރލަޔާލް ޒާހިދު
mariyam.shimna@hrcm.org.mv3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ޝިމްނާ
fathimath.zaeema@hrcm.org.mv3003123އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު ޒައިމާ
mariyam.saeed@hrcm.org.mv3003119އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރމަރިޔަމް ސައީދު
mohamed.jabir@hrcm.org.mv3003171އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމުހައްމަދު ޖާބިރު
ifsha@hrcm.org.mv3003174އެސިސްޓަންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާމިނަތު އިފްޝާ އާމިރު


ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

    
saaidha@hrcm.org.mv3003145ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރމަރިޔަމް ސާއިދާ
fazla@hrcm.org.mv3003131މީޑިއަރ އޮފިސަރފަޒުލާ އަހުމަދު ޝަހީމު
wajdha@hrcm.org.mv3003199ޕީއާރު އޮފިސަރހައްވާ ވަޖުދާ
sadhna@hrcm.org.mv3003103އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު ފާތިމަތު ސާދުނާ ހަސަން
ahmed.mifzal@hrcm.org.mv3003106އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު އަހުމަދު މިފުޒާލް


އެޑްވަކަސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
shifana@hrcm.org.mv3003120ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ
limya@hrcm.org.mv3003162ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރޙަދީޖާ ލިމްޔާ
ilham@hrcm.org.mv3003163އެޑިޔުކޭޝަން އޮފިސަރ މޫސާ އިލްހާމު
fathimath.ahmed@hrcm.org.mv3003128އެސިސްޓެންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު އަހުމަދު
mohamed.zayan@hrcm.org.mv3003121އެސިސްޓެންޓް އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރމުހައްމަދު ޒަޔާން


ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

    
muna@hrcm.org.mv3003180 އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމުނާ އަބްދުﷲ
mariyam.adam@hrcm.org.mv3003139އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް އާދަމް
ibrahim.suood@hrcm.org.mv3003126އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރއިބްރާހިމް ސުޢޫދު
shifza@hrcm.org.mv އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝިފުޒާ އަބުދުﷲ
zulaikha@hrcm.org.mv3003136އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޒުލޭހާ ދާއޫދު


ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
abdul.muhsin@hrcm.org.mv3003104ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރއަބުދުލް މުހުސިން ހުސައިން
yamaany@hrcm.org.mv3003107ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަހުމަދު ޔަމާނީ
saajidha@hrcm.org.mv3003151މޮނިޓަރިން އޮފިސަރސާޖިދާ މަޖުދީ
fathimath.hussain@hrcm.org.mv3003132ރިސަރޗު އޮފިސަރފާތިމަތު ހުސައިން
maurifa@hrcm.org.mv3003134ރިސަރޗު އޮފިސަރއައިޝަތު މައުރިފާ މުހައްމަދު
zeenath@hrcm.org.mv3003133މޮނިޓަރިން އޮފިސަރޒީނަތު މުހައްމަދު


ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
neela@hrcm.org.mv3003164ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރމަރިޔަމް ނީލާ
najfa@hrcm.org.mv3003178 ޕޮލިސީ އޮފިސަރއައިޝަތު ނަޖުފާ ހަމީދު
naffa@hrcm.org.mv ލީގަލް އޮފިސަރފާޠިމަތު ނަފްޢަތު ޢަބްދުލްވައްހާބު
imthishal@hrcm.org.mv3003125އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރއައިޝަތު އިމްތިޝާލް އިބްރާހިމް
zidna.mohamed@hrcm.org.mv3003130އެސިސްޓެންޓް ޕޮލިސީ އޮފިސަރޒިދުނާ މުހައްމަދު


ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

    
ismail.safhath@hrcm.org.mv6880886ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
muhsin@hrcm.org.mv6880886ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަބްދުﷲ އަބްދުލް މުހުސިން
aminath.reena@hrcm.org.mv6880886އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއާމިނަތު ރީނާ
suny.nasrulla@hrcm.org.mv6880886ސެކްރެޓަރީސުނީ ނަސްރުﷲ ހަމީދު
 6880886މަސައްކަތުއިބުރާހިމް ޝިހާބު