ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޓީތައް


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

  
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަޙްމަދު ޔަމާނީ
ޑިރެކްޓަރޢާއިޝަތު ޝިފާނާ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއަސްފާއު ޙަސަން
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމުޙައްމަދު ޖާބިރު

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުނައިވީން އަބްދުﷲ
ކޮމިޝަން މެންބަރުމޫސާ އަލީ ކަލޭފާން
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހައްވާ ހަސީނާ
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓްއައިޝަތު ޝިފާނާ
ޑިރެކްޓަރ، ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސްއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްފާތިމަތު ނިލްފާ
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ، ކޮމިޝަން ބިއުރޯމަރިޔަމް ސާއިދާ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

  
ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުއާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރހައްވާ ހަސީނާ