ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޓީތައް


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

  
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އައިޝަތު ޝިފާނާ
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް އަޙްމަދު ޔަމާނީ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްއަސްފާއު ޙަސަން
ޕޮލިސީ އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އާއިޝަތު ނަޖްފާ ޙަމީދު
އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހުސައިން ޙަބީބު
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްމުޙައްމަދު ޖާބިރު

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުނައިވީން އަބްދުﷲ
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުމޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހައްވާ ހަސީނާ
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އައިޝަތު ޝިފާނާ
ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްފާތިމަތު ނިލްފާ
ޑިރެކްޓަރ، ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އާމިނަތު ޝަރީފް
ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ޑިރެކްޓަރ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް އާމިނަތު ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ޑިރެކްޓަރ، ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސްއިސްމާޢީލް ޞަފްޙަތު
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ، ކޮމިޝަން ބިއުރޯ ނަޖުމާ ޢަބްދުﷲ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

  
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އައިޝަތު ޝިފާނާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްޙައްވާ ޙަސީނާ