ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޓީތައް


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

  
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރޢިނާޔަތު ސަޢީދު
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަޙްމަދު ޔަމާނީ
ޑިރެކްޓަރޢާއިޝަތު ޝިފާނާ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއަސްފާއު ޙަސަން
އައިސީޓީ އޮފިސަރއަޙްމަދު އަތާއު
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖާބިރު

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުނައިވީން އަބްދުﷲ
ކޮމިޝަން މެންބަރުމޫސާ އަލީ ކަލޭފާން
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހްމަދް އަމީން
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހައްވާ ހަސީނާ
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓްއައިޝަތު ޝިފާނާ
ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓްމުހަޢްމަދު ހުޝާމް އަލީ
ޑިރެކްޓަރ، ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސްއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްފާތިމަތު ނިލްފާ
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ، ކޮމިޝަން ބިއުރޯމަރިޔަމް ސާއިދާ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

  
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހުމަދު އަމީން
ޑިރެކްޓަރމުހައްމަދު ހުޝާމް އަލީ
ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ

ސެކުޝުއަލް ހަރާސްމަންޓް ކޮމިޓީ

  
ޑިރެކްޓަރފާތިމަތު ނިލްފާ
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހްމަދް އަމީން
ކޮމިޝަން މެންބަރުއާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު