ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޓީތައް


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

  
ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރޢިނާޔަތު ސަޢީދު
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަޙްމަދު ޔަމާނީ
ޑިރެކްޓަރޢާއިޝަތު ޝިފާނާ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއަސްފާއު ޙަސަން
އައިސީޓީ އޮފިސަރއަޙްމަދު އަތާއު
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޖާބިރު

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުނައިވީން އަބްދުﷲ
ކޮމިޝަން މެންބަރުމޫސާ އަލީ ކަލޭފާން
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހްމަދް އަމީން
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހައްވާ ހަސީނާ
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓްއައިޝަތު ޝިފާނާ
ޑިރެކްޓަރ، ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސްއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްފާތިމަތު ނިލްފާ
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ، ކޮމިޝަން ބިއުރޯމަރިޔަމް ސާއިދާ

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

  
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހުމަދު އަމީން
ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުއާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއަހްމަދް އަމީން
ޑިރެކްޓަރހައްވާ ހަސީނާ