ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޓީތައް


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

  
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރއަޙްމަދު ޔަމާނީ
ޑިރެކްޓަރޢާއިޝަތު ޝިފާނާ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރއަސްފާއު ޙަސަން
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމުޙައްމަދު ޖާބިރު
ޕޮލިސީ އޮފިސަރއާއިޝަތު ނަޖްފާ ޙަމީދު
އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރހުސައިން ޙަބީބު

އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުނައިވީން އަބްދުﷲ
ކޮމިޝަން މެންބަރުމޫސާ އަލީ ކަލޭފާން
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހައްވާ ހަސީނާ
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓްއައިޝަތު ޝިފާނާ
ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްފާތިމަތު ނިލްފާ
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ، ކޮމިޝަން ބިއުރޯނަޖުމާ ޢަބްދުﷲ
ޑިރެކްޓަރ، ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް 
ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓްމަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ޑިރެކްޓަރ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓްއައިމިނަތު ޝީފާތު އަބްދުލް ރައްޒާގު

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

  
ޑިރެކްޓަރއައިޝަތު ޝިފާނާ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީ

  
ކޮމިޝަން މެންބަރުއާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު
ޑިރެކްޓަރހައްވާ ހަސީނާ