ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

2017 ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު

ޖުލައި އިން އޮކްޓޫބަރަށް2017 ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޖުލައި އިން އޮކްޓޫބަރަށް2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި އިން އޮކްޓޯބަރ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 126 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 62 މައްސަލަ ބަލާ ނިންމާފައެވެ. ވީމާ މުޅިއަހަރަށް ބަލާއިރު ހުށަހެޅިފައިވާ ޖުމްލަ 340 މައްސަލައިގެ ތެރެއިން 246 މައްސަލަ ބަލާނިމި، ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ 72% ބަލާ ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.