ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނަށް ގުޅުމަށް


އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ހައްވާ ވަޖުދާ

ފޯން: 3003199

މޮބައިލް ފޯން: 7558892

އީމެއިލް: wajdha@hrcm.org.mv


އެޑްރެސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މއ.އުތުތުވެހި

ކެނެރީމަގު، މާލެ

ފޯން: 3336539 960 +

ފޯން: 3003100 960 +

ފެކްސް: 3338658 960 +

ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު: 1424

އީމެއިލް: info@hrcm.org.mv

ފޭސް ބުކް: www.facebook.com/HumanRightsCommission

ޔޫޓިއުބް: www.youtube.com/hrcmaldives

ޓްވިޓަރ: hrcmv@

Main entrance Keneree Magu

5th Floor - Reception entrance

ލޮކޭޝަން މެޕު