ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ކޮމިޝަނަށް ގުޅުމަށްހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މއ.އުތުތުވެހި

ކެނެރީމަގު، މާލެ

ފޯން: 3336539 960 +

ފޯން: 3344977 960 +

ފޯން: 3003100 960 +

ފެކްސް: 3338658 960 +

ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު: 1424

އީމެއިލް: info@hrcm.org.mv

ފޭސް ބުކް: www.facebook.com/HumanRightsCommission

ޔޫޓިއުބް: www.youtube.com/hrcmaldives

ލޮކޭޝަން މެޕު