ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 08-07-2018

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް ފޮރ ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންސް (އޭ ޕީ އެފް) އިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗް އާރް ސީ އެމް) ގެ 2009 ވަނަ އަހަރުގެ ކެޕޭސިޓީ އެސެސްމަންޓްގެ ފޮލޯއަޕެއް ހަދައިފިއެވެ.


Published on 11-07-2018

ިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ކެންޕޭނުކޮށް ތާއިދު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ރަނިންގ މޭޓުންނަށް ފުރައްސާރަކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ އަބުރުގެއްލޭފަދަ ކަންކަންކުރުމާއި މުޖުތަމަޢުގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ފިތުނަފަސާދައުފެދި އާއްމު މަސްލަޙަތު ގެއްލޭ ގޮތަށް..


Published on 08-07-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ޕޯޓަލް ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން އެއް ދަޢުލަތުގެ މުޢައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް، މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ 2 ޖުލައި 2018 ގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ..