ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 12-03-2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން 2018 ފެބްރުވަރީ 1 ގައި ނެރެފައިވާ އަމުރާ ގުޅިގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތައް މި ކޮމިޝަނުން ދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން މީހުން އެއްވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފީލްޑް މޮނިޓަރިންގ ކުރިޔަށް ގެންގޮސް


Published on 21-03-2018

މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުން ކުރިޔަށްގެންދާ އޮރިއެންޓޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެގޮތުން ސެންޓަރ ފޮ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން


Published on 13-03-2018

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ 2017 ވަނައަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުވާ، މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމު ކޮށްފިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއްގެގޮތުގައި ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީ 6 މަސްދުވަހަށް އިތުރުކޮށް، މާބަނޑު އަންހެނުންނަށް..