ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް


Published on 30-04-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ކ. ގުރައިދޫގައި ހުންނަ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒަށް 2019 އެޕްރީލް 29 އަދި 30 ގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މަރުކަޒުން ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންނާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ


Published on 21-05-2019

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް (އެން.ޕީ.އެމް) އިން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރަށް 2019 މޭ 21 ގައި ވަނީ މޮނިޓަރިންގ ޒިޔާރަތެއްކޮށްފައެވެ. މި ޒިޔާރަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ޙާލަތު ދެނެގަތުމާއި، މި ސެންޓަރުގައި ހުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ


Published on 10-05-2019

ޤައުމީ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކުބާދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ކުޑަކުދިންނަށް ފޮނުވަމެވެ. މި ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް އެންމެހާ ފަރާތްތައް އަހުލުވެރިކުރުވައި، އެކުދިންނަށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް