ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
ބިލްތަކަށް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން އަރުވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ


ތާރީޚްނަން
16-07-2018ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-02-2017ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
05-08-2016އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
16-11-2015އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-03-2015ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-03-2015ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
19-01-2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ފޮނުވާފައިވާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް 2015
18-01-2015ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް 2015
10-11-2014ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-11-2014އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-10-2014އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
09-10-2014ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
01-12-2013ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
30-06-2013"އެއްވެ އުޅުމުގެ ބިލު – ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން"
30-06-2013"އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް
30-04-2013އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
27-03-2013މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
27-03-2013ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
07-01-2013އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
07-01-2013ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
07-01-2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންން
13-12-2012އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް އެކްޓް - ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
06-08-2012އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް
15-07-2012ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލް" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
14-04-2012"ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިންލް ކޯޓް" ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު
22-12-2011މަޢުލޫމާ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު
22-12-2011ހެއްކާބެހޭ ބިލް
22-12-2011ދައުލަތުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް
22-12-2011ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލް
22-12-2011ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބިލް
22-12-2011ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލް
22-12-2011އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް
03-08-2011ޑްރާފްޓް "މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް


ޕޮލިސީ ރިވިއު


ތާރީޚްނަން
16-07-2018އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
25-10-2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ފޮނުވާފައިވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
21-10-2015ނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
05-02-2015ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
04-02-2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ފޮނުވާފައިވާ ހެލްތު މާސްޓަރ ޕްލޭން 2016-2025 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-05-2012މުޖުތަމަޢުގައި ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާއި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް