Human Rights Commission of the Maldives

ރަމްޒީ އަކުރުތަކުގެ މާނަ  • އެޗް.އާރ.ސީ.އެމް – ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
  • ގަންރީ - ގްލޯބަލް އެލާޔަންސް އޮފް ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
  • އޭ.ޕީ.އެފް – އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމް
  • އޭ.ޕީ.ޓީ – އެސޯސިއޭޝަން ފޮ ދަ ޕްރިވެންޓަން އޮފް ޓޯޗަރ
  • އޯ.އެޗް.ސީ.އެޗް.އާރ – އޮފީސް އޮފް ދަ ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ހައި ކޮމިޝަނަރ ފޮ ހިއުމަން ރައިޓްސް
  • ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ – ޔުނައިޓަޑް ނޭޝާންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
  • ޔުނިސެފް - ޔުނައިޓަޑް ނޭޝާންސް ޗައިލް އެޑިއުކޭޝަން ފަންޑް