Human Rights Commission of the Maldives

އިޢުލާންވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ޕޮލިސީ އޮފިސަރ
 ސުންގަޑި 23 އޮކްޓޫބަރ 2016
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެގްޒެކެޓިވް އެސިސްޓެންޓް - ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
 ސުންގަޑި 31 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


މީޑިޔާ އޮފިސަރ - ކޮމިޝަން ބިއުރޯ
 ސުންގަޑި 31 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ – ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
 ސުންގަޑި 31 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «
އެހެނިހެން އިޢުލާން

ޑިރެކްޓަރ (އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް) - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ (ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް) - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ (އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް) - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ (އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް) - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ޖޫން 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ ރިސާޗް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކްޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޕޮލިސީ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ (ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް) - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 އޭޕްރީލް 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެގްޒެކެޓިވިް އެސިސްޓެންޓް - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


މީޑިއާ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ސީނިއަރ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ޑިރެކްޓަރ ރިސާޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ފެބުރުވަރި 2021
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރ - ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މާކްސް ޝީޓް
 ސުންގަޑި 30 ޑިސެމްބަރ 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ މައި އިދާރާ ހިންގާނެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ހިފުން
 ސުންގަޑި 10 ނޮވެންބަރު 2020
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «


ދައުލަތާއި ޢާއްމު ފަރުދުން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން
 ސުންގަޑި - -
ޕީޑީއެފް ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާ «