Human Rights Commission of the Maldives

މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ


ކޮމިޝަން މެމްބަރުން

އީމެއިލް އެޑްރެސްފޯން ނަމްބަރވަޒީފާނަން
[email protected]3003113މެމްބަރއަހްމަދް އަދްހަމް އަބްދުﷲ
[email protected]3003112މެމްބަރމޫމިނާ ވަހީދު
[email protected]3003114މެމްބަރ އާމިނަތު ޝިފާޢަތު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
[email protected]3003115މެމްބަރމަރިޔަމް މުނާ
[email protected]3003116މެމްބަރސަމާޢު އަޙްމަދު ނަޖީބު


ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

    
[email protected]3003102ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް

ކޯޕަރޭޓު އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމެންޓް

    
[email protected] 3003141ޑިރެކްޓަރްޒިދުނާ އިބްރާހީމ
[email protected]3003168ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒާހިޔާ
[email protected]3003149ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއައިޝަތު ނުހާ
[email protected]3003143ޕުލޭނިން އޮފިސަރއަސްފާއު ހަސަން
[email protected]3003142ބަޖެޓް އޮފިސަރސާލީ ރަމީޒު
[email protected] 3003153އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރމުޙައްމަދު ސިނާޙް
[email protected]3003173އެސިސްޓެންޓް ބަޖެޓް އޮފިސަރރުގިއްޔާ ނުބުލާ ނާފިއު
[email protected]3003153އެސިސްޓެންޓް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރއަޙުމަދު ޝަހީމް
[email protected]3003158އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރޝަހީމާ ހަމީޒު
[email protected]3003152ސެކްރެޓަރީރަމްޝާ ޔޫސުފް
[email protected]3003157ސެކްރެޓަރީ އިހުސާން ރަޝީދު
[email protected]3003100ރިސެޕްޝަނިސްޓްމުހައްމަދު އަޝްރަފު
[email protected] މެސެންޖަރއަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ރަހުމާން
[email protected] މަސައްކަތުމަރިޔަމް މާޖިދާ

އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
[email protected]3003118ޑިރެކްޓަރއަމީރާ ނައީމް
[email protected]3003169ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާދަމް ފަޒީލް
[email protected]3003156ސީނިއަރ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު މަޤުސޫމް
[email protected]3003174އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއާމިނަތު އިފްޝާ އާމިރު
[email protected]3003166އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރްޔަމް އަމާނީ ޒާހިރު
[email protected]3003119ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރހަމްނާ އިބްރާހީމް
[email protected]3003155އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރރިޒްމީން ލަތީފު
[email protected]3003138އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރލަޔާލް ޒާހިދު
[email protected]3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ޝިމްނާ
[email protected]3003123އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު ޒައިމާ
[email protected]3003119އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރނަޒްމީން ނިޒާމް
[email protected]3003135އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ 
[email protected]3003171އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމުހައްމަދު ޖާބިރު
[email protected]3003109ސެކްރެޓަރީމަރްޔަމް ޝިފާ
[email protected] އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރޝަރޫޒާ ޤާސިމް
[email protected] އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރޙުސައިން ކައުޡަރު ވަޙީދު


ކޮމިޝަން ބިއުރޯ

    
[email protected]3003191ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ 
[email protected]3003167އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު ފާތިމަތު ސާދުނާ ހަސަން
[email protected]3003130އެގުޒަކެޓެވިއު އެސިސްޓަންޓު ޢާއިޝަތު އީވާ އިބްރާހީމް
[email protected]3003130ސެކެރެޓަރީހައިޝަމް ޢަލީ
[email protected]3003199ޕީއާރު އޮފިސަރ 


އެޑްވަކަސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
[email protected]3003120ޑިރެކްޓަރއާއިޝަތު ޝާހީން ނަޖްމީ
[email protected]3003163ސީނިއަރ އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރމޫސާ އިލްހާމު
[email protected]3003162ސީނިއަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރޙަދީޖާ ލިމްޔާ
[email protected]3003121އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރ 
[email protected]3003128އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު މުހައްމަދު
[email protected]3003176އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރއަހުމަދު އަމީޒް
[email protected]3003129އެސިސްޓެންޓް އެޑުވޮކަސީ އޮފިސަރޙުސައިން ޖަމީލް
[email protected]3003117އެސިސްޓެންޓް އެޑިއުކޭޝަން އޮފިސަރފާތިމަތު އަހުމަދު


ނެޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް

    
[email protected]3003175ޑިރެކްޓަރއާމިނަތު ނައުޝަން
[email protected]3003180 އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމުނާ އަބްދުﷲ
[email protected]3003139އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް އާދަމް
[email protected]3003126އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރއިބްރާހިމް ސުޢޫދު
[email protected]3003137އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝިފުޒާ އަބުދުﷲ
[email protected]3003136އެސިސްޓެންޓް އިންސްޕެކުޝަން އޮފިސަރޝުރުފާ ޙުސައިން


ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިން ޑިޕާޓްމެންޓް

    
[email protected]3003101ޑިރެކްޓަރއަހުމަދު ޔަމާނީ
[email protected]3003133ސީނިއަރ މޮނިޓަރިން އޮފިސަރޒީނަތު މުހައްމަދު
[email protected]3003104ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ 
[email protected]3003151މޮނިޓަރިން އޮފިސަރސާޖިދާ މަޖުދީ
[email protected]3003132ރިސަރޗު އޮފިސަރފާތިމަތު ހުސައިން
[email protected]3003134ރިސަރޗު އޮފިސަރއައިޝަތު މައުރިފާ މުހައްމަދު
[email protected]3003107މޮނިޓަރިން އޮފިސަރމުހައްމަދު ޒަޔާން


ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމެންޓް

    
[email protected]3003145ޑިރެކްޓަރމުޙައްމަދު ޖާބިރު
[email protected]3003103ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ 
[email protected]3003131 ޕޮލިސީ އޮފިސަރ 
[email protected]3003150ލީގަލް އޮފިސަރ 
[email protected]3003125 ޕޮލިސީ އޮފިސަރއައިޝަތު ނަސީރާ
[email protected]3003106ލީގަލް އޮފިސަރޝިޒާ ލަޠީފް
[email protected]3003146އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރުމުޙައްމަދު ސާމިޙ
[email protected]3003178ލީގަލް އޮފިސަރފާޠިމަތު އިޢުތިޞާމް ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް


ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް

    
[email protected]6880886ޑިރެކްޓަރއިސްމާޢީލް ސަފްޙަތު
[email protected]6880886ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަބްދުﷲ އަބްދުލް މުހުސިން
[email protected]6880886ސެކްރެޓަރީސުނީ ނަސްރުﷲ ހަމީދު
[email protected]6880886އެސިސްޓަންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރމަރިޔަމް ސާއިދާ
[email protected]6880886އެސިސްޓަންޓު އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރއަޙްޒާ އަބްދުﷲ
[email protected]6880886އެސިސްޓެންޓް ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރޢާއިޝަތު ސަނީލާ
 6880886މަސައްކަތުއިބުރާހިމް ޝިހާބު


ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މަގާމުތަކުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް