Human Rights Commission of the Maldives

ކޮމިޓީތައް


ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވާ ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައްބަލައި ތަޙްޤީޤްކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަކީ:

  
ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްޙައްވާ ޙަސީނާ


ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް (އެޗް.އާރް.އެމް.ޑީ) ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ހަރުދަނާކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ ހަމަހަމަކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތް ނިންމާ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނަކީ

  
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު 
ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު 
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހައްވާ ހަސީނާ
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އައިޝަތު ޝިފާނާ
ޑިރެކްޓަރ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްފާތިމަތު ނިލްފާ
ޑިރެކްޓަރ، ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް އާމިނަތު ޝަރީފް
ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ޑިރެކްޓަރ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް  
ޑިރެކްޓަރ، ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސްއިސްމާޢީލް ޞަފްޙަތު
ސީނިއަރ ބިއުރޯ އޮފިސަރ، ކޮމިޝަން ބިއުރޯ ނަޖުމާ ޢަބްދުﷲ


ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓިއަކީ ކޮމިޝަނުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ކޮމިޝަނުގެ ބިޑް ކޮމިޓީއިން ހުއްދަދޭންޖެހޭ ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމަށްޓަކައި މި ކޮމިޝަނުގައި އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އައިޝަތު ޝިފާނާ
ސީނިއަރ ރިސަރޗް އޮފިސަރ ، ރިސާރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޑިޕާޓްމަންޓް އަޙްމަދު ޔަމާނީ
ޕްލޭނިންގ އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްއަސްފާއު ޙަސަން
ޕޮލިސީ އޮފިސަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އާއިޝަތު ނަޖްފާ ޙަމީދު
އައި.ސީ.ޓީ އޮފިސަރ، ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓްހުސައިން ޙަބީބު
އެސިސްޓެންޓް އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރ ، އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްމުޙައްމަދު ޖާބިރު

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީއަކީ ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ އެނިންމުމެއް އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުންއެދި ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލައެއް މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ.

  
ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހީމް
ޑިރެކްޓަރ، ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލް
ޑިރެކްޓަރ، އެޑްވޮކަސީ ޑިޕާޓްމަންޓް އައިޝަތު ޝިފާނާ