Human Rights Commission of the Maldives

ކޮމިޝަނަށް ގުޅުމަށް


އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

ފަޟްލާ އަޚްމަދު ޝަހީމް

މީޑިއާ އޮފިސަރ

ފޯން: 3003166

އީމެއިލް: fazla@hrcm.org.mv


އެޑްރެސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

މއ.އުތުތުވެހި

ކެނެރީމަގު، މާލެ

ފޯން: 3336539 960 +

ފޯން: 3003100 960 +

ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު: 1424

އީމެއިލް: info@hrcm.org.mv

ފޭސް ބުކް: www.facebook.com/HumanRightsCommission

ޔޫޓިއުބް: www.youtube.com/hrcmaldives

އިންސްޓަ ގްރާމް: https://www.instagram.com/hrcmaldives

ޓްވިޓަރ: hrcmv@
ލިޔެކިޔުން އެޑްރެސް ކުރުން

ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާ ސިޓީ އަދި އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން އެޑްރެސް ކުރައްވާނީ:

ޑރ. އަޙްމަދު އަދުހަމް ޢަބްދުﷲ
ކޮމިޝަން މެންބަރު


Main entrance Keneree Magu

5th Floor - Reception entrance

ލޮކޭޝަން މެޕުމައި އިދާރާސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީސް