Human Rights Commission of the Maldivesބިލްތަކަށް އެޗް.އާރް.ސީ.އެމްއިން އަރުވާފައިވާ ޤާނޫނީ ލަފާ


ތާރީޚްނަން
15-09-2020ޖިންސީކުށުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
25-06-2020ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
18-06-2020ޢާއްމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލު 2020 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓު
27-02-2020އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
07-11-2019ގާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙް
07-11-2019ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2006 (ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
29-09-2019ޤާނޫނު ނަންބަރު 2015/32 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙް
15-09-2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
15-09-2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
12-09-2019ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާއި ބެހޭ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
08-08-2019ނަފަސާނީ ޞިއްޙަތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
18-04-2019ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާ 2018-2023 ގައި ހިމެނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ބިލުތަކާގުޅޭ ތަފްޞީލު (2019 އަދި 2020 ވަނަ އަހަރަށް)
15-04-2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
18-03-2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ވިސްލްބްލޯރކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
16-07-2018ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ޙައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-02-2017ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
05-08-2016އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
20-03-2016ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
17-03-2016ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
01-02-2016ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޢާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
16-11-2015އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
15-04-2015އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-03-2015ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-03-2015ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
19-01-2015މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ފޮނުވާފައިވާ އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް 2015
18-01-2015ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް 2015
10-11-2014ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހެޅުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-11-2014އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-10-2014އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ފޮނުވާފައިވާ ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
09-10-2014ހެއްކާބެހޭ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
05-06-2014ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
01-12-2013ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީ އެހީތެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
30-06-2013"އެއްވެ އުޅުމުގެ ބިލު – ބިލުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން"
30-06-2013"އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް
30-04-2013އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
30-04-2013މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
27-03-2013މަރުގެ ކުށާއި އެކުށާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލަށް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
27-03-2013ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-02-2013ޖިންސީ ކުށުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
07-01-2013އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
07-01-2013ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
07-01-2013ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކަންބޮޑުވާ ކަންން
13-12-2012އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް އެކްޓް - ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
06-08-2012އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް
15-07-2012ދިރިއުޅޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ބިލް" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްތައް
14-04-2012"ރޯމް ސްޓެޓިއުޓް އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިންލް ކޯޓް" ގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ޚިޔާލު
22-12-2011މަޢުލޫމާ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު
22-12-2011ހެއްކާބެހޭ ބިލް
22-12-2011ދައުލަތުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ބިލް
22-12-2011ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ބިލް
22-12-2011ނުރައްކާތެރި ކުށްކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބިލް
22-12-2011ޖިނާޢީ އިޖުރާޢަތުގެ ބިލް
22-12-2011އަނިޔާ މަނާކުރުމާއި ހުއްޓުވުމުގެ ބިލް
03-08-2011ޑްރާފްޓް "މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީ" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް


ޕޮލިސީ ރިވިއު


ތާރީޚްނަން
15-11-2021ޖަލުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޕެޕަރ ސްޕްރޭ ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނޭ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
15-11-2021ޖަލުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ފޮޓޯ ނެގުމާއި ވީޑިއޯ ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
11-10-2021(ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-79 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
29-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ "ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުން ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
29-09-2021-ކ.ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިންް އެކުލަވާލާފައިވާ 'ކ.ކާށިދޫގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު' އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލަށް ގެންނަ ޤައިދީން ބަލައިގަނެ ޖަލަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައިދީންގެ ސަލާމަތީ ގިންތި ކަނޑައެޅުމާއި ބައިތިއްބާނެ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމާއި ރީހެބިލިޓޭޓް ކުރާނެ ޕްލޭނެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީހުންގެ ކެއުމާއި ބުއިން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޢާއިލީ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމާއި ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޓީލިޔުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަނުން ބޭރަށް ނެރުމާއި ކަސްރަތުކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޤައިދީން ޖަލުން ނެރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައިދީންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި މަސައްކަތް ކުރުވުވުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލުގެ އަމަން އާންމު ބެލެހެއްޓުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލުގައި ފޯރިމެރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލުގެ އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ކަނޑައެޅުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލު ސަރަޙައްދުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ ލެވެލް ކަނޑައެޅުމާއި، އެ ތަންތަނަށް ވަދެވޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމާއި، ފާސްނެތި ނުވަދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ފެނާއި ކަރަންޓުގެ އިސްރާފު ކުޑަކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ޤައިދީންނާއި ބަންދު މީހުން ތިބޭ ތަންތަން ބަލައި މަރާމާތުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލުގައި އެމެޖެންސީ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ، ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެމެޖެންސީ ޙާލަތް ތަކުގައި ޚާއްޞަ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުންގެ އެހީއާއި، ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤައިދީންނާއި ބަންދުމީންހުން ހަޅުތާލުކުރުމާއި، ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި، މާރާމާރީ ހިންގުމާއި، މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި ބިޑިއެޅުވުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެކަހެރި ކުރުމުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
12-09-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން މާފުށި ޖަލުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޖަލުން ފިލާ މީހުންނާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭ ގޮތުގެ ޖަލު އަމުރަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
01-09-2021މާލެ ސިޓީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ބެނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
16-06-2021ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
26-05-2021ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒުތަކާއި ފަރުވާގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
11-05-2021ކާރިސާތަކާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓްއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
29-04-2021މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވާ ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަނަލް މަރުކަޒުތައް އިދާރީ ގޮތުން ހިންގުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
28-03-2021ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި އެއްސްކޫލުން އަނެއް ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
15-02-2021ޤާނޫނު ނަންބަރު 2007/1 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފުވެގެން ރާއްޖެއިން ފުރުވާލެވެންދެން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ބިދޭސީން ބޭތިއްބުމާއިބެހޭ ގަވާއިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
03-02-2021ރިހެބިލިޓޭޝަން އަދި ރީ-އިންޓެގްރޭޝަން އާއި ބެހޭ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
28-01-2021މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ ނެޝަނަލް ސުއިސައިޑް ޕްރިވެންޝަން ސްޓްރެޓެޖީ އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
28-01-2021ނެޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރުން ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ އދ. ގެ ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ކޮމިޓީ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރޭޓްއިން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ޕްރެލިމިނަރީ އެސެސްމަންޓް އަދި ރެކަމެންޑޭޝަންތައް އެކުލެވޭ ޑްރާފްޓް ރިޕޯޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
01-12-2020ކުޑަކުދިންގެ ކަރެކްޝަން މަރުކަޒުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު
08-11-2020ދ. މީދޫން ގޯތިދޫކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތައް
04-11-2020ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-34 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާއިިދަށް، 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި އިޞްލާޙުތައް ހިމަނާފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ފޮލޯއަޕް ރިވިއު ކަރުދާސް
07-07-2020ޢުޞޫލު ނަންބަރު AU-2019/03 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ހޯދައި ދނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ އުޞޫލަކީ ޕެރޯލް ފުރުޞަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ޤައިދީން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އުޞޫލުތޯ ކަނޑައެޅުމާގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކަރުދާސް
25-06-2020ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާގުޅޭ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް
24-06-2020އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާބެހޭ ގަވާއިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް
20-04-2020ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް (ޞުލޫކީ މިންގަނޑު) އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް ވެބްސައިޓްގައި އާންމުކުރުން
28-11-2019ގަވާއިދު ނަންބަރު: 20-R/2015 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 2015) އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް" މިޑޮކިއުމަންޓް ވެބްސައިޓުގައި އާންމުކުރުން
17-10-2019ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ހުންނަންވީ ޝަރުޠުތަކާއި އެ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާޢިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
17-10-2019ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ހުންނަންވީ ޝަރުޠުތަކާއި އެ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާޢިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
17-10-2019ޢާންމު ޖަލެއްގައި ހުންނަންވީ ޝަރުޠުތަކާއި އެ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ޢާންމު ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާޢިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
17-10-2019ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއްގައި ހުންނަންވީ ޝަރުޠުތަކާއި އެ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ކޮސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާޢިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
17-10-2019ރިމާންޑް ޖަލެއްގައި ހުންނަންވީ ޝަރުތުތަކާއި އެ ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އަދި ރިމާންޑް ޖަލެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާޢިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
01-10-2019ފުލުހުންގެ ޢާންމު ގަވާޢިދު (2009) އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
15-09-2019ގަވާޢިދު ނަންބަރު 2016/R-34 ޤައިދީންނާއި، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ގަވާޢިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
03-09-2019ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމްގެ ޒިޔާރަތަށްފަހު އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ މަރުކަޒުތަކުގައި މަދުވެގެން ހުންނަންވާނެ މިންގަޑުތަކުގެ ގަވާއިދުގައި ހިމެނިފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަރުދާސް
03-09-2019ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާ މީހުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ މެޑިކަލް ގަވާއިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
16-06-2019ބިލްޑިންގ ކޯޑަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު R-1020/2019 ގަވާއިދު ނަންބަރ
12-06-2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީގެ ގަވާއިދަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
17-02-2019ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް
04-02-2019ސްކޫލް މާހައުލުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާ ހަނގާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށް ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
16-07-2018އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ވަގުތު ޚާއްޞަ ކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ އުސޫލަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
12-07-2018އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯރ މައިގްރޭޝަން (އައި.އޯ.އެމް) އިން ފޮނުވާފައިވާ އައި.އެލް.އޯ މައިގްރަންޓް ފްރޮފައިލްއަށް ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
24-05-2018ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 4 ގަވާއިދުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
04-12-2017ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 2 ގަވާއިދުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
25-10-2017މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ފޮނުވާފައިވާ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
10-07-2017ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޞިއްޚީ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 3 ގަވާއިދުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން
21-10-2015ނޭޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
05-02-2015ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޕޮލިސީއަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
04-02-2015މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އިން ފޮނުވާފައިވާ ހެލްތު މާސްޓަރ ޕްލޭން 2016-2025 އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ ކޮމެންޓްސް
28-05-2012މުޖުތަމަޢުގައި ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކާއި ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް