Human Rights Commission of the Maldives

ހިންގުމުގެ އިޖުރާތުތައް

ތާރީޚްނަން
26/11/2019ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ފަރާތުން ތައްޔާރުކުރާ ޕޮލިސީ ރިވިއު ފުރިހަމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
25/11/2019ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހާޟިރީއިން 90 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން ހޯދާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
01/07/20191424 ގެންގުޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
01/07/2019ކުއްލި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނުން އަދި ކޮމިޝަނުގެ ސަދަރން ރީޖަނަލް އޮފީހުން އެކުލަވާލާ ޓީމު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
01/07/2019ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
01/07/2019ކޮމިޝަނުން ތަޙްޤީގުކުރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަށް މީހުން ޙާޟިރުކުރުމާއި، ބަޔާން ނެގުމާއި، ސޮއިކުރުމުގެ އުޞޫލު
19/03/2019މައްސަލަތައް މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އެޞޫލު
03/03/2019ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙްޤީޤު ކުރުމުގައި އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފިސަރުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ އުޞޫލު
14/01/2019މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު
27/12/2018މައްސަލަ ފައިލްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މައްސަލަ ފައިލް ޙަވާލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އުޞޫލު
26/12/2018މޮޑެލް ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ރިޕޯޓް ފޯމު
26/12/2018މަރުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހަށިގަނޑު ބަލަންދާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޓީމުން، ޕޯސްޓް-މޯޓަމްއެއް ހެދުން މުހިއްމުކަމަށް ނިންމުމުގައި ބަލާނެ ކަންކަމުގެ ޗެކް-ލިސްޓް
26/12/2018ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިން
21/05/2018ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ގިންތިކޮށް، އެމައްސަލަތައް އަވަހަށް ބެލުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލު