Human Rights Commission of the Maldives

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު

ޤާނުނު ނަމްބަރު: 2019/16(ވިސްލްބްލޯވަރ ކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ ދަށުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން އުފެއްދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އިސްވެރިއަކަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަނުކުރުމަށް ކޮމިޝަންގެ(4)941 (21 އޮކްޓޫބަރު 2019) ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.


ސާކިއުލަރ


ޤާނޫނު


ޤަވާއިދު


ގައިޑްލައިން


މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

އޮންލައިންކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން